Dr. sc. Marina Polić - Vižintin, dr. med. [Jabuka TV - Vitadu - 21.07.2016.]