Odjel za za ocjenu zdravstvenog stanja i potreba

 • Voditeljica Odjela:
 • dr. sc. Maja Marić Bajs, dr. med., spec. javnog zdravstva
 • Telefon:
 • + 385 1 46 96 334
 • Telefaks:
 • + 385 1 46 78 013
 • E-mail:
 • maja.maric-bajs@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Osnovna djelatnost Odjela je praćenje i ocjena zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, uz utvrđivanje vodećih javnozdravstvenih problema.

U Odjelu se provode statistička istraživanja iz područja zdravstva na razini jedinica područne (regionalne) samouprave, a prema Zakonu o državnoj statistici i Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti RH. Sadržaj rada je prikupljanje, kontrola, obrada i analiza podataka zdravstvene statistike u službi za stacionarno liječenje, analiza demografskih i vitalno-statističkih pokazatelja, izrada zdravstvenih pokazatelja te pokazatelja kvalitete rada u zdravstvenoj zaštiti. U provođenju statističkih istraživanja važan segment rada je suradnja ostvarena na terenu, odnosno s zdravstvenim djelatnicima koji tražene podatke dostavljaju. Suradnja se ostvaruje i organiziranjem instruktivnih seminara te izradom pisanih ili usmenih uputa s ciljem dobivanja što kvalitetnijih i preciznijih podataka. Po potrebi se provode i druga socijalno-medicinska istraživanja relevantna za ocjenu zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva. Prikupljeni podaci izdaju se kao stručna izvješća i publikacije nakon provedene analize i obrade.

Provodimo zdravstveno statističko istraživanje prijave poroda i prijave prekida trudnoće, što obuhvaća praćenje, prikupljanje, obradu i analizu podataka o porodima i prekidima trudnoće u zagrebačkim rodilištima. Osnovu obrade i istraživanja čine sve prijave poroda i prijave prekida trudnoće koje se u toku jedne godine dostave u Zavod. Podaci se kontinuirano registriraju i unose u bazu, a analiza svih podataka za prethodnu godinu vrši se početkom tekuće godine te se izrađeni pokazatelji objavljuju u godišnjoj izvještajnoj publikaciji.

Programi statističkih istraživanja se provode kontinuirano, tijekom čitave godine. Sve stacionarne zdravstvene ustanove, bez obzira na vrstu vlasništva i na ugovor s HZZO-om, dostavljaju individualne podatke o osobama koje su tijekom godine hospitalizirane zbog liječenja ili rehabilitacije. Statistika liječenih bolesnika u službi za stacionarno liječenje obuhvaća analizu pobola registriranog u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti grada Zagreba, a na temelju podataka bolničko-statističkih obrazaca (JZ-BSO), onko-listića (JZ-ONK), psihijatrijskih obrazaca (JZ-PSH) te obrazaca hospitalizacije zbog rehabilitacije (JZ-REH), koji se za svakog bolesnika popunjavaju prilikom otpusta iz bolnice.

Prikupljanje i obrada podataka obuhvaća podatke o osobama koje su hospitalizirane zbog liječenja, rehabilitacije ili uključene u dnevnu bolnicu u stacionarnim ustanovama zdravstva-bolnicama. Analiziraju se podaci koji se odnose na sljedeća obilježja: ustanovu, odjel, ime, prezime, spol, dob, OIB, braniteljski status, prebivalište, radni status, zanimanje, djelatnost, trajanje liječenja, glavnu dijagnozu pri otpustu, vanjski uzrok ozljede, osnovni uzrok smrti (u slučaju smrtnog ishoda), način otpusta i šifru operativnog zahvata (do dva najvažnija izvedena u hospitalizaciji). Podaci se dostavljaju u elektronskom obliku, što je regulirano detaljnim uputama za formiranje datoteke s opisom sloga. U ovom programu potrebno je kontinuirano educirati djelatnike zagrebačkih bolnica (zadužene za kvalitetu podataka i informatičku obradu) s ciljem podizanja kvalitete podataka. Cilj programa je izrada, praćenje i analiza pokazatelja i iskoristivosti kapaciteta bolničkog liječenja (dani bolničkog liječenja, prosječna duljina liječenja, godišnja zauzetost kreveta, trendovi), kao i pokazatelja zdravstvenog stanja (pobol, smrtnost, specifični letalitet itd).