Regulatorni okvir

Zdravstvena zaštita

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13 i 137/13)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08 i 71/10)

Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09, 130/2017, 114/18)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Zakon o liječništvu (NN 121/03 i 117/08)

Zakon o sestrinstvu (NN 121/03, 117/08 i 57/11)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 118/2018)

Mreža javne zdravstvene službe (NN 101/12, 31/13, 113/15, 20/18)

Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08)

Zakon o lijekovima (NN 76/13, 90/14, 100/18)

Zakon o medicinskim proizvodima (NN 76/13)

Zdravstvena ekologija

Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18)

Zakon o kontaminantima (NN 39/13, 114/18)

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18)

Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18)

Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe (NN 39/13)

Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (NN 39/13, 114/18)

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/0955/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (NN 69/17114/18)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18118/18

 

Prevencija ovisnosti i mentalno zdravlje

Zakon o suzbijanju zlouporabe droge (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/0984/11 i 39/19)

Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (NN 13/19)

Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 76/14)

 

Nabava, radni odnos i proračunsko računovodstvo

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17)

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18)

Pravilnik o porezu na dohodak (NN 115/16 čl. 97)

Zakon o proračunu (NN 87/08136/1215/15)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13, 153/13143/14, 115/16, 106/18)

Zakon o platnom prometu (NN 66/18)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, NN. 47/18)

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 29/18, NN 35/1978/19 i 92/19)

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji NZZJZ "Dr. Andrija Štampar" [veljača 2017.]

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji NZZJZ "Dr. Andrija Štampar" [izmjene i dopune prosinac 2017.]

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta NZZJZ "Dr. Andrija Štampar"

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta NZZJZ "Dr. Andrija Štampar" [izmjene i dopune prosinac 2017.]

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sistematizaciji [srpanj 2019.]

Pravilnik o radu - pročišćeni tekst

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pristup informacijama 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu (NN 14/19)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

Portal otvorenih podataka RH

Središnji katalog službenih dokumenata RH

 

Statut, rješenja, ovlaštenja i Zahtjev za pristup informacijama 

Statut Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta

Rješenje - Referentni laboratorij za područje pesticida

Rješenje - Referentni centar za dijagnostiku spolno prenosivih infekcija

Rješenje - Referentni centar za farmakoepidemiologiju i Referentni centar za bjesnoću

Rješenje - Referentni centar za ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane - 2016.

Rješenje - Referentni centar za zaštitu zdravlja starijih osoba

Rješenje - Ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede Služba za ekologiju - analize - 2015.

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz javnozdravstvene medicine

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz epidemiologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz psihijatrije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz školske i adolescentne medicine

Rješenje o imenovanju voditelja programa specijalističkog usavršavanja doktora medicine

Zahtjev za pristup informacijama 

 Lista glavnih mentora i mentora u NZJZ "Dr. Andrija Štampar"

 

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (NN 69/17) dodaj zakon 114/18

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18) dodaj zakon 118/18