Odjel za mikrobiološke podloge i sterilizaciju

  • voditeljica Odjela:
  • dr. sc. Mirjana Šimić, dipl. ing.
  • Telefon:
  • 385 1 46 96 314
  • E-mail:
  • mirjana.simic@stampar.hr
  • Adresa:
  • Mirogojska cesta 16
  • 10000 Zagreb
  • Hrvatska
 

U Odjelu za mikrobiološke podloge i sterilizaciju uspostavljen je sustav kvalitete u skladu sa zahtjevima normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OH&S .

U pripravi mikrobioloških podloga primjenjuju se zahtjevi dobre proizvođačke prakse, te upute za pripremu, proizvodnju, skladištenje i ispitivanje hranjivih podloga HRN EN 12322: 2008. i HRN EN ISO 11133:2014.

Odjel je osposobljen prema zahtjvima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (HAA), za Ispitivanje fizikalno-kemijskih parametara i mikrobioloških karakteristika hranjivih podloga. Potvrda o akreditaciji od HAA pod brojem 1590.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode odobrila je upis u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda – krute i tekuće mikrobiološke podloge NZZJZ "Dr. Andrija Štampar" u prosincu 2016. godine.

Mikrobiološke podloge nose oznaku CE. CE oznaka od"Conformité Européenne" (engl. European Conformity) mikrobioloških podloga – predstavlja oznaku proizvođača da su mikrobiološke podloge sukladne smjernicama EU i odgovarajućim Europskim normama na koje se pozivaju smjernice. 

U Odjelu se osim priprave i kontrole mikrobioloških podloga ispituje učinkovitost sterilizacije putem bioloških indikatora za vanjske korisnike. 

Imate li dodatnih pitanja vezano uz biološku kontrolu sterilizacije, kontaktirajte nas telefonom na brojeve 01 46 96 314, 46 96 313, radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati te e-poštom na adresu: mikrobiologija@stampar.hr