204. Gerontološka tribina

204. Gerontološka tribina

Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu(2014.-2016.g./popisna 2011.g.)

U organizaciji Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar'', Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora, u Staroj gradskoj vijećnici Grada Zagreba dana 10. listopada 2017. godine održana je 204. Gerontološka tribina – Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu (2014.-2016.g./popisna 2011.g.) povodom Međunarodnog dana starijih osoba te promocije 10. gerontološke knjige Referentnog centra MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba.

 

Radno predsjedništvo: doc.prim.dr.sc. Spomenka Tomek-Roksandić, Anita Hrstić dipl.nov.,  dr.sc. Vjekoslav Jeleč, dr.med.,  Romana Galić, univ.spec.act.soc., izv.prof.dr.sc. Branko Kolarić.

 

Značaj gerontološke tribine u cjelovitoj i sveobuhvatnoj skrbi za starije osobe još jednom je potvrđen velikim zanimanjem stručnjaka različitih profesija iz područja zdravstvene i socijalne skrbi za starije građane Grad Zagreba.

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ dr. Zvonimir Šostar

Kurnoslav Capak

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo doc.dr.sc.prim. Kurnoslav Capak

Vjekoslav Jeleč

dr.sc. Vjekoslav Jeleč, dr.med. pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo

Skup su uvodnim riječima pozdravili ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar'' Zvonimir Šostar, dr.med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo doc.dr.sc.prim. Krunoslav Capak, dr.med., u ime gradonačelnika Grada Zagreba pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo dr.sc. Vjekoslav Jeleč, dr.med. te Sanja Predavec, dr.med. voditeljica Službe za primarnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici Ministarstva zdravstva koja je okupljenom auditoriju svojim izlaganjem istaknula ulogu Referentnog centra MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba u formiranju svijesti o zajedničkoj odgovornosti svih glavnih dionika društva u formiranju politike starenja.

Sanja Predavec

Sanja Predavec, dr.med. voditeljica Službe za primarnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici Ministarstva zdravstva

 

Doc.dr.sc. Spomenka Tomek-Roksandić, prim.dr.med. otvorila je raspravu izlaganjem na temu ''Unapređenje procesa skrbi za starije – Policy Perspektive'' kojima bi se promicalo aktivno starenje kao središnji koncept i operativni pristup u nacionalnim i regionalnim politikama za starenje u svrhu osiguravanja održivog društva za sve dobne skupine.

Doc.dr.sc.prim. Spomenka Tomek-Roksandić

Doc.dr.sc.prim. Spomenka Tomek-Roksandić voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar''

 

Voditelj odjela za zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med. govorio je na temu ''Funkcionalne onesposobljenosti osoba starije životne dobi u Hrvatskoj'' kojoj su bolesti najčešći uzrok što upućuje na nužnost unapređenja zdravstvene prevencije od najranije dobi s ciljem sprečavanja rizičnih faktora za pojavu kroničnih nezaraznih bolesti u zreloj dobi te na potrebu za jačanjem i razvojem  geroprofilaktičkih mjera primarne, sekundarne i tercijarne prevencije kojima se nastoji unaprijediti zdravlje i očuvati funkcionalnu sposobnost i u dubokoj starosti.

dr. sc. Tomislav Benjak

dr. sc. Tomislav Benjak Voditelj odjela za zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Samu publikaciju ''Gerontološko-javnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu (2014.-2016.g./popisna 2011.g.)'' i njezin edukativni značaj za područje gerontologije i gerijatrije predstavio je voditelj Službe za janvozdravstvenu gerontologiju NZJZ ''Dr. Andrija Štampar'' izv.prof.dr.sc. Branko Kolarić, dr.med.

izv.prof.dr.sc. Branko Kolarić

izv.prof.dr.sc. Branko Kolarić, voditelj Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar'

 

Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Romana Galić, univ.spec.act.soc., predstavila je Zagrebački model skrbi za starije osobe kojem je cilj osigurati inkluziju i aktivni život u svim segmentima starosti te lokalnu zajednicu prilagoditi potrebama osoba starije životne dobi.

Romana Galić

Romana Galić, univ.spec.act.soc. pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Dr.sc. Mario Trošelj, dr.med. ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo predstavio je Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite kao informatičko rješenje unutar novorazvijene platforme za upravljanje registrima kao okosnice Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava s ciljem unapređenje procesa upravljanja resursima, podatkovnih usklađivanja i povezivanja s postojećim IT sustavima koji se koriste u zdravstvu te stvaranja jednog dijeljenog resursa kojeg ažuriraju i koriste svi relevantni dionici skrb za starije osobe.

Dr.sc. Mario Trošelj

Dr.sc. Mario Trošelj, dr.med. Odjel za ljudske i materijalne resurse u zdravstvu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Voditeljica Odsjeka za Gerijatrijsku zdravstvenu njegu Marica Lukić, dipl. med. techn. svojim izlaganjem istaknula je ''Značenje programa četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i kategorijskim postupnikom u domu za starije osobe''.

Marica Lukić

Marica Lukić, dipl.med.techn. voditeljica Odsjeka za Gerijatrijsku zdravstvenu njegu Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Na ovo izlaganje nadovezale su se Dalma Sajko, dipl.med.techn. izlaganjem koje je izradila u suradnji sa Stelom Mravak, mag.oec., i Ivanom Popek, dr.med. o rezultatima Upitnika o praćenju pokazatelja kvalitete u domovima za starije osobe, te Iva Jelačić, mag.act.soc. izlaganjem na temu ''Iskustva multidisciplinarnosti, interdisciplinarnosti i transdisciplinarnosti tijekom volontiranja u Centru za zdravstvenu gerontologiju NZJZ Dr. Andrija Štampar'' i važnosti okupljanje svih relevantnih znanosti i struka, poticanje njihova dijaloga, suradnje i objedinjavanja njihovih različitosti u jedinstveno gledište u svrhu pružanja primjerene, svrhovite i pravodobne skrbi starijim osobama.

Dalma Sajko

Dalma Sajko, dipl.med.techn., Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Iva Jelačić 

Iva Jelačić, mag.act.soc. Dom za starije osobe Peščenica

Izlaganje doc.dr.sc.Nada Tomasović Mrčela, dr.med. odnosilo se na primjenu geroprofilaktičkih mjera primarne, sekundarne tercijarne i kvartarne prevencije za starije osobe  u svrhu provedbe programa zdravog aktivnog i produktivnog starenja, te na važnost procesa informatizacije koji povezuje sve sudionike u zaštiti zdravlja starijih osoba putem GeroS-a/CEZIH koji omogućuje učinkovito praćenje, utvrđivanje i evaluaciju gerontološko-javnozdravstvenih  pokazatelja neophodnih za izradbu geroprofilaktičkih programa u zaštiti zdravlja starijih osoba.

doc.dr.sc.Nada Tomasović Mrčela

doc.dr.sc.Nada Tomasović Mrčela, dr.med. Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Tribina je završila izlaganjem dr.sc. Mirjane Huić, dr.med. iz Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi kojim je predstavila SELFIE* Projekt integrirane skrbi (Obzor 2020) čiji cilj je racionalizacija i poboljšanje kvalitete kronične skrbi bolesnika s multimorbiditetom.

 dr.sc. Mirjana Huić

dr.sc. Mirjana Huić, dr.med. Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi