Aktivnosti Eko-škole u školskoj godini 2015.-2016.

 

Za sudjelovanje u međunarodnom programu Eko-škola Zavod se  prijavio u školskoj godini 2015./ 2016. godini. Prijava za projekt je u skladu s Politikom integriranog sustava upravljanja Model Štampar koja u kojoj se potiču trajna poboljšavanja poslovanja na sustavan način. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ pruža usluge iz područja javnoga zdravstva, poštujući pritom najviše standarde društveno odgovornoga ponašanja i znanstveno utemeljenih spoznaja te nudeći korisnicima pouzdanost i kvalitetu po načelima zdravstvene izvrsnosti. Zavod je nastavna baza Medicinskoga fakulteta i Zdravstvenoga veleučilišta Sveučilišta u Zagrebu i ima obrazovnu ulogu u zajednici. 

Dobivanje statusa Eko-škole smo stavili kao jedan od ciljeva u sustavu upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004. Na web stranici Zavoda je prikazan pristup stalnim poboljšanjima u Modelu Štampar www.stampar.hr. Uz stručnu pomoć Udruge Lijepa naša proveli smo  niz aktivnosti koje su primjerene javnozdravstvenoj ustanovi kao što je naš nastavni zavod i dokumentirali ih na web stranici udruge Lijepa naša www.eko.lijepa-nasa.hr. 

Kao prvi korak, uprava Zavoda je imenovala krajem listopada 2015. godine Upravni odbor Eko-škole na čelu s ravnateljem Zavoda dr. Zvonimirom Šostarom. Za koordinatoricu Eko škole je imenovana voditeljica Službe za integrirani sustav upravljanja mr.sc. Ana Devčić-Jeras , dipl.inž. koja je po funkciji odgovorana za sve sustave upravljanja u Zavodu. Uz Eko-odbor je imenovan i uži projektni tim koji je koordinirao rad Eko-patrola u Zavodu i animirao zaposlenike za aktivno uključivanje u aktivnosti.

U drugom koraku je napravljena ocjena stanja okoliša u Zavodu koja je obuhvćala postupanje s otpadom, energenta, uporabu energije, vode, problematiku prometa vezanog za Zavod, zahtjeve i preporuke za zdravu prehranu, kupovnu politika Zavoda vezanu za nabavu potrošnog materijala i vanjski okoliš. 

Nakon provedene analize u koraku 3 je napravljem plan vezan za poboljšanje upravljanja otpadom i racionilizaciju potrošnje eneregenata u Zavodu.

U koraku 4 smo analizirali praćenje stanja i ocjenjivanje rezultata provedbe planiranih aktivnosti. 

Ostvareni ciljevi OTPAD:

 • Poboljšano upravljanje otpadom

 • Osigurano prikupljanje onečišćenog apsorbensa u ispitnim laboratorijima. Osigurani su spremnici za odvojeno prikupljanje onečišćenog apsorbensa na svim mjestima nastanka

 • Označene kante za onečišćene adsorbense u ispitnim laboratorijima Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju.

 • Nabavljeni posebni kontejneri u dvorištu, kante za laboratorije, organizacija sakupljanja.

 • Smanjena potrošnju papira za printanje

 • Uvođenja elektroničkog upravljanja dokumentima sustava upravljanja na intranetu

 eko

Ostvareni ciljevi ENERGENTI:

 • Emisije plinova 

 • Provedena je promjena rashladnih medija u klimatizacijskim uređajima prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima na lokaciji Mirogojska 16.

 • Potrošnja el. energije

 • Propisana radna uputa od strane Odjela za informatičke i telekomunikacijske tehnologije. U uputi odredb a o gašenju računala na kraju radnog vremena. Stavljeno upozorenje u radne prostorije za gašenje računala. Na sastancima su voditelji organizacijskih cjelina upoznati s potrebom dodatnog napora i edukacije zaposlenika i vježbenika u štednji električne energije.

 • Potrošnja vode 

 • Kupljene su 2 nove perilice staklenog suđa koje troše značajno manje vode za pranje i ispiranje nego pranje suđa ručno.

U provedbi koraka 5 proveli smo planiranu edukaciju za Eko-školu prema programu za internu edukaciju za okoliš. U koraku 6 smo oblikovali eko znak škole uklopivši znak eko-škole uz naziv Zavoda i medijski popularizirali našu Eko-školu kroz stručne skupove i web stranicu Zavoda.

Kod koraka 7 smo odredili Eko kodeks: O odvajanju otpada u Zavodu dileme nema, sve se na označena mjesta sprema.

Dan Eko-škole za Zavod je zadnji utorak u veljači.  Ove godine smo 23.02.2016. obilježili taj dan radno.  Naše rezultate smo prezentirali i na Stručnom sastanku zaposIenika Zavoda 1. ožujka 2016. godine u velikoj dvorani Zavoda i ponovo na obilježavanju Svjetskog dana zdravlja 7. travnja 2016. godine .

Sredinom svibnja smo na prigodnoj svečanosti dobili  povelju o statusu Međunarodne Eko-škole i Zelenu zastavu sa znakom Eko-škole i  postali jedna od novih 17 Eko-škola u RH koje čine zajednicu od  preko  400 Eko-škola. 

Naša Eko-škola planira nove aktivnosti za slijedeću školsku godinu kako bi 2018. godine mogla obnoviti svoj status na temelju dokumentiranih rezultata. Timski ćemo poduzimati niz zajedničkih praktičnih koraka s ciljem smanjenog opterećenja okoliša. Pri tome imamo na pameti  da smo dio programa koji se  službeno počeo provoditi od 1994. godine u Danskoj, Njemačkoj, Grčkoj i Velikoj Britaniji i da se danas Eko-škole provode u više od 59 država svijeta koje povezuju više od  46 000 škola.