Uspješno održan VII Simpozij Društva medicinskih sestara školske i sveučilišne medicine

Društvo medicinskih sestra školske i sveučilišne medicine Hrvatske udruge medicinskih sestara od 27. do 28. travnja 2018. godine organiziralo je VII Simpozij u Varaždinu pod nazivom „Prevencijom do zdravlja“. 

Cilj Simpozija bio je upoznati medicinske sestre/tehničare o novim saznanjima u istraživanju sestrinstva, te mogućnostima dobivenih rezultata prilikom istraživanja i implementaciji u svakodnevni rad odnosno u prevenciji same bolesti kod školske i sveučilišne populacije. Na Simpoziju je sudjelovalo više od 150 medicinskih sestra i tehničara iz cijele Hrvatske, diskusija se najviše razvijala o prevenciji bolesti, metodama i kompetencijama rada medicinskih sestra u tom području.

Medicinske sestre i tehničari Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ aktivno su sudjelovali s četiri stručna rada gdje su prezentirali svoj svakodnevni rad.

Radove su izlagali:

  • „Utjecaj medija na percepciju vlastitog tijela kod adolescenata“, Martina Mičić, bacc. med. techn. 

  • „Primarna i sekundarna prevencija celijakije“, Marina Marinić, bacc. med. techn. 

  • „Nasilje u školama – uloga medicinske sestre u prevenciji“, Enida Sičaja, bacc. med. techn., 

  • „Utjecaj noviteta u znanosti i tehnologiji na svakodnevni rad medicinskih sestra“, Cecilija Rotim, mag. med. techn.

Zaključak Simpozija je da sam napredak prevencije bolesti i promocija zdravlja u području školske i sveučilišne medicinske postaje sve kompleksniji, potreba za kontinuiranom edukacijom i cjeloživotnim obrazovanjem je nužna, a sofisticiranijom organizacijom procesa rada zahtijeva se drukčiji pristup organizacijskim izazovima u sestrinstvu današnjice.

Pripremila: Enida Sičaja, prvostupnica sestrinstva, Služba za školsku i adolescentnu medicinu