Integrirani sustav upravljanja "Model Štampar"

eko-škola

 

Potvrde HAA i certifikati o kvaliteti 

 

Potvrde o certifikaciji Zavoda - Bureau Veritas Certification

Sustav upravljanja u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ je certificiran prema sljedećim normama:

- Certifikat ISO 9001:2015 – Sustavi upravljanja kvalitetom

- Certifikat ISO 14001:2015 – Sustavi upravljanja okolišem

- Certifikat ISO 45001:2018 - Sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti pri radu

 

Područja certifikacije Zavoda prema normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 jesu:

1. Planiranje i provedba epidemioloških mjera

2. Zdravstvena zaštita i unapređenje zdravlja školske djece i adolescenata

3. Provedba mjera za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

4. Unapređenje zdravlja u području javnozdravstvenih usluga

5. Unapređenje programa i mjera zaštite zdravlja starijih osoba

6. Znanstvena i nastavna djelatnost u području zdravstva i zaštite okoliša

7. Priprema i kontrola mikrobioloških podloga, kontrola sterilizacije, ispitivanje uzoraka iz područja kliničke mikrobiologije

8. Uzorkovanje i ispitivanje uzoraka iz okoliša, uzoraka hrane i predmeta opće uporabe.

 

Potvrde HAA o akreditaciji ispitnih i medicinskih laboratorija

Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju ima akreditirane sve ispitne laboratorije od 2003. godine prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017:
- Potvrda o akreditaciji HRN EN ISO/IEC 17025:2017 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija; broj certifikata: HAA 1040

Služba za kliničku mikrobiologiju je od 2015. godine je akreditirala Laboratorij za molekularnu dijagnostiku virusnih infekcija u Odjelu za molekularnu mikrobiologiju, a od 2017. godine Odjel za mikrobiološke podloge i sterilizaciju:
- Potvrda o akreditaciji HRN EN ISO 15189:2012, Medicinski laboratoriji – Zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost; broj certifikata: HAA 7484
- Potvrda o akreditaciji HRN EN ISO/IEC 17025:2017 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija; broj certifikata: HAA 1590 

 

Ostale Potvrde o kvaliteti u Zavodu

Potvrda o Eko školi u Zavodu

U okviru norme za sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015 , u Zavod je tijekom školske godine 2015./2016. uvedena Eko škola. Eko škola se provodi po međunarodnom programu kojeg je razvila Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE). Međunarodne Eko-škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš. Nacionalni koordinator Eko-škola u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa naša. Moto Eko-škole Zavoda je: „O odvajanju otpada u Zavodu dileme nema, sve se na označena mjesta sprema!“.

Sustav kvalitete