Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda

 • Voditeljica Odjela:
 • dr. sc. Sonja Tolić, dipl. ing. kem.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 213
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 018
 • E-mail:
 • vode@stampar.hr
 • sonja.tolic@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Odjel obavlja mikrobiološka i fizikalno-kemijska ispitivanja voda sukladno važećim propisima i propisanim i normiranim metodama. 

Usluge Odjela uključuju uzorkovanje i ispitivanje vode za ljudsku potrošnju, površinskih, podzemnih i otpadnih voda i sanitarno-higijenska ispitivanja vodoopskrbnih objekata i sustava (ili njihovih dijelova). Također se ispituju izvorske, mineralne i stolne vode, oborinske, tehnološke, rashladne i druge vrste voda za posebne namjene. Na temelju dobivenih rezultata ispitivanja daje se stručno mišljenje i zaključak o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i bazenskih voda, kakvoći mora i kopnenih voda te o ekološkom stanju površinskih, priobalnih i podzemnih voda. Osim provođenja ispitivanja, Odjel sudjeluje i u monitoringu, izradi stručnih izvješća, elaborata i studija iz djelokruga rada.

Odjel izvodi poslove na uvođenju novih analitičkih postupaka vezanih uz nove analitičke tehnike, uvodi nove metode, priprema dokumentaciju vezanu uz akreditaciju laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025 te prati područje hrvatske legislative.

 

Preporuke za pravilno održavanje bazena/bazenskih kupališta