Postupci nabave

Sukladno nalogu gradonačelnika Grada Zagreba, klasa 400-01/14-02/110, ur. broj 251-26-01-14-1, objavljenome dana 15. 4. 2014. godine, svi postupci nabave provode se putem Ureda za javnu nabavu Grada Zagreba te se gospodarski subjekti upućuju da postupke nabave prate putem Elektroničkog oglasnika javne nabave i internetske stranice Grada Zagreba.

Centar za sigurnost i kvalitetu hrane: nadopuna dokumentacije koja je objavljena na EOJN-u: