Potvrdne analitičke metode

 

U ispitivanjima zdravstvene ispravnosti različitih uzoraka iz okoliša (voda za piće, hrana, zrak, tlo, otpad, predmeti opće uporabe) obuhvaćene su brojne grupe kontaminanata odnosno pojedinačni značajniji kontaminanti unutar grupa:

 • grupa metala i metaloida (najčešće olovo, živa, kadmij i arsen, zatim krom, nikal i dr.);

 • grupa prirodnih biogenih toksina (aflatoksini G1, G2, B1, B2 i M1, ochratoksin A i dr.) 

 • grupe BTEX (benzen, toluen, etilbenzen i ksileni) i zasićeni ugljikovodici;

 • grupa lakohlapljivih spojeva (trihalometani, vinilklorid-monomer, kloroetan i dr.);

 • grupa ftalata (dimetil-, dietil, dibutil-, dietilheksil- i dr.);

 • biorezidue (ostaci veterinarskih lijekova: kloramfenikol, sulfonamidi, makrolidi i dr.);

 • pesticidi (organoklorni, organofosforni, piretroidi, triazini, alaklor i dr.);

 • poliklorirani bifenili (PCB: smjese i pojedinačni planarni kongeneri);

 • grupa policikličkih aromatskih ugljikovodika;

 • grupa amina (N-nitrozoamini, primarni i sekundarni amini);

 • pregledne snimke – identifikacija nepoznatih mikroorganskih zagađivača;

 • grupe polikloriranih dioksina i furana (PCDDs i PCDFs) i

 • grupa fenola (oktil- i nonil-fenol).

 

Navedeni analiti odnosno grupe spojeva obuhvaćaju ukupno preko 200 parametara, a ispituju se u svim vrstama uzoraka (matriksa): plinovitih (zrak, sagorjevni plinovi stacionarnih ložišta), tekućih (vode za piće, otpadne vode, eluati) i krutih (namirnice i ostali biološki uzorci, predmeti opće uporabe, različite vrste tla i otpada).