Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju ovlaštena kao referentni laboratorij za pesticide

Rješenjem Ministarstva poljoprivrede RH Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Zavoda ovlaštena je referentnim laboratorijem za područje pesticida u hrani biljnog podrijetla, za pesticide u voću i povrću, žitaricama te ispitivanju pesticida pojedinačnim metodama.

Fiksno područje akreditacije

Materijali/proizvodi

Vrsta ispitivanja/svojstvo

Metoda ispitivanja

Hrana

Određivanje fenbutatin oksida i dodina metodom tekućinske kromatografije/tandemskom spektrometrijom

Vlastita metoda SOP-346-053

Izdanje 02 2017-10-16

Hrana

Određivanje ditiokabamata izraženih kao CS2 u hrani plinskom kromatografijom sa spektrometrijom masa (GC-MS)

Vlastita metoda SOP-353-053

Izdanje 02

2017-09-11

 

Fleksibilno područje akreditacije

Oznaka

Materijali/proizvodi

Vrsta ispitivanja/ Svojstvo

Granica kvantifikacije

Tehnika

I B1-1

Hrana

Ostaci pesticida

GC-MS/MS

I B1-2

Hrana

Ostaci pesticida

UPLC-MS/MS

I B1-3

Hrana

Ostaci pesticida

GC-ECD

 

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ već se dugi niz godina bavi analizama ostataka pesticida. 2003. godine smo akreditirali pesticide najprije u fiksnom, a potom i u fleksibilnom području akreditacije kao prvi laboratorij u Republici Hrvatskoj.

Laboratorij kontinuirano razvija i unaprjeđuje metode određivanja ostataka pesticida te je svojom visokosofisticiranom opremom i visoko educiranim stručnim osobljem prema Europskoj kategorizaciji svrstan u skupinu A.

Opći ciljevi Referentnog laboratorija za pesticide (u voću i povrću, žitaricama te za određivanje pesticida pojedinačnim metodama) Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ su:

  • unaprijediti komunikaciju i povezanost službenih laboratorija na području Republike Hrvatske;

  • uspostaviti trajnu edukaciju i protok najnovijih informacija od strane EURL-a prema ostalim službenim laboratorijima;

  • razvijati analitičke metode u svrhu povećanja broja analiza na aktivne supstance pesticida, a sve radi unaprjeđenja i poboljšanja kvalitete i točnosti rezultata službenih kontrolnih laboratorija RH.

Referentni laboratorij surađuje izravno s Europskim referentnim laboratorijima i koordinira aktivnosti službenih laboratorija odgovornih za analizu uzoraka na ostatke pesticida. Osigurava prijenos informacija iz Europskih referentnih laboratorija službenim nadležnim tijelima i laboratorijima. U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom zdravstva i drugim nadležnim tijelima provodi koordinirane kontrole hrane na ostatke pesticida te ujedno pruža znanstvenu i tehničku pomoć nadležnim tijelima u primjeni programa monitoringa pesticida.

Rješenje Ministarstva poljoprivrede (pdf)