Regulatorni okvir

PROPISI

Zdravstvena zaštita

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 147/2020)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13137/13, 98/19)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08 i 71/10, 53/20)

Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09, 130/2017, 114/18, 47/20, 134/20)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Zakon o liječništvu (NN 121/03 i 117/08)

Zakon o sestrinstvu (NN 121/03, 117/08 i 57/11)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 118/2018)

Mreža javne zdravstvene službe (NN 101/12, 31/13, 113/15, 20/18)

Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08)

Zakon o lijekovima (NN 76/13, 90/14, 100/18)

Zakon o medicinskim proizvodima (NN 76/13)

Zdravstvena ekologija

Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18)

Zakon o kontaminantima (NN 39/13, 114/18)

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18)

Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe (NN 39/13)

Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (NN 39/13, 114/18)

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/0955/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (NN 69/17114/18)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18118/18

Prevencija ovisnosti i mentalno zdravlje

Zakon o suzbijanju zlouporabe droge (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/0984/11 i 39/19)

Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (NN 13/19)

Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 76/14)

Nabava, radni odnos i proračunsko računovodstvo

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17)

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20)

Pravilnik o porezu na dohodak (NN 115/16 čl. 97)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 138/2020)

Zakon o proračunu (NN 87/08136/1215/15)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18126/19, 108/20)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18,  126/19, 32/21)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 145/2020)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13, 153/13143/14, 115/16, 106/18, 121/19)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 138/2020)

Zakon o platnom prometu (NN 66/18)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, NN. 47/18, 123/1954/20,  66/20)

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 29/18, NN 35/1978/1992/1956/20)

Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu (NN 14/19)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

Portal otvorenih podataka RH

Središnji katalog službenih dokumenata RH

Opći akti Zavoda

Statut Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta

Lista glavnih mentora i mentora u NZJZ "Dr. Andrija Štampar"

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji NZZJZ "Dr. Andrija Štampar" [studeni 2019]

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta [prosinac 2019]

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta-Prilog [prosinac 2019]

Izmjena Pravilnika o sistematizaciji [travanj 2020]

Pravilnik o radu - pročišćeni tekst

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Izjava o pristupačnosti

Zahtjev za pristup informacijama 

Rješenja

Rješenje - Referentni centar za farmakoepidemiologiju

Rješenje - Referentni centar za zaštitu zdravlja starijih osoba

Rješenje - Referentni laboratorij za područje pesticida

Rješenje - Referentni centar za dijagnostiku spolno prenosivih infekcija

Rješenje - Referentni centar za bjesnoću

Rješenje - Referentni centar za ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane

Rješenje - Ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede Služba za ekologiju - analize

Ovlaštenja

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz iz kliničke mikrobiologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz javnozdravstvene medicine

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz epidemiologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz psihijatrije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz školske i adolescentne medicine

Rješenje o imenovanju voditelja programa specijalističkog usavršavanja doktora medicine