Savjetovanje pri uvođenju sustava sigurnosti hrane (HACCP)

 

Zavod pruža stručne usluge u smislu potpore (stručna savjetovanja – edukacije) na uvođenju preventivnih postupaka samokontrole sigurnosti hrane, razvijenih u skladu s načelima HACCP-sustava.

Radi većega stupnja sigurnosti hrane, kao javnozdravstvenog interesa, a u skladu sa propisima koji su u skladu s preporukama i direktivama EU, te potrebama subjekata u poslovanju s hranom (SPH), koji preuzimaju odgovornost za sigurnost hrane u svakoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije prema načelima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP), Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ pruža potporu subjektima pri uvođenju HACCP sustava.

 

Potpora obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  • analizu postojećega stanja objekta u smislu zadovoljavanja zahtijeva Uredbe EZ 852/2004 i 853/2004;

  • prijedlog mjera za otklanjanje tehničkih i organizacijskih nedostataka;

  • teoretsku i praktičnu edukaciju osoblja vezanu uz Dobru higijensku praksu (DHP) i Dobru proizvođačku praksu (DPP) objekta;

  • izradu HACCP-plana ili implementaciju postojećega iz Sektorskoga vodiča;

  • edukaciju rukovatelja sa hranom za nadzor nad Kontrolnim točkama (KT) i Kritičnim kontrolnim točkama (KKT);

  • edukaciju zaposlenika u vođenju zapisa – evidencija, neophodnih za funkcioniranje sustava sigurnosti hrane na načelima HACCP-a;

  • edukaciju članova HACCP-tima, za održavanje i unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane na načelima HACCP-a;

  • neovisnu validaciju i verifikaciju HACCP-sustava;

  • ustroj HACCP-dokumentacije.

 

Preporuke u pogledu priprema za uvođenje HACCP-a

 

Imate li dodatnih pitanja vezano uz naše usluge i cijene, kontaktirajte nas na brojeve telefona 385 1 46 96 336, 385 91 46 78 075 (Ivan Škes) i 385 1 46 96 155, 385 91 46 78 065 (Robert Kecerin) ili na e-mail adrese ivan.skes@stampar.hr i robert.kecerin@stampar.hr