Sinergijske smjernice u zaštiti zdravlja starijih primjenom projekta GeroS / CEZIH

U sklopu stručnog skupa „Zdravstveni sustav i zdravstvena politika“ održanog u Motovunu, 7. srpnja 2016. održana je i gerontološka radionica na temu: Sinergijske smjernice u zaštiti zdravlja starijih primjenom GeroS-a/CEZIH. Projekt GeroS, koji je neodvojivo povezan s CEZIH-om za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika, je projekt integriranog zdravstvenog sustava evaluacije po svim razinama pružene zdravstvene i dijela socijalne skrbi za starije. Nazočni aktivni sudionici s nositeljem gerontološke radionice, Referentnim centrom MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Službe za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ bili su: doc. dr. sc. Spomenka Tomek - Roksandić, prim. dr. med., Marica Lukić, dipl. med. techn., Manuela Maltarić mag. nutr., dr. Ivana Popek, Jadran Mandekić, dipl. oec. (Europska mreža aktivno zdravo starenje – Grad Rijeka), dr. Vesna Štefančić (HZJZ), Mario Slaviček, IT (MCS grupa), mr. sc. Dubravka Pezelj - Duliba, dr. med., (HZZO), Slava Šepec, dipl. med. techn. (predsjednica HKMS), doc. dr. sc. Antonija Balenović, dr. med., (ravnateljica DZ Zagreb - Centar), dr. Damir Ivanković (HZJZ), mr. sc. Dunja Durut Beslač, dipl. ing., (rukovoditeljica službe za nadzor IT sustava - HZZO), dr. Ivana Rodin, med. dent. (DZ Zagreb - Istok).

Projektom GeroS implementiranim u CEZIH, osigurava se prikupljanje gerontološko javnozdravstvenih podataka, a time i pokazatelja integriranim praćenjem, kroz sve razine zdravstvene zaštite od primarne do tercijarne, patronažne skrbi za starije, domove za starije osobe s gerijatrijskom zdravstvenom njegom, centrima socijalne skrbi, izvan institucijskom skrbi (gerontološki centri) i drugim entitetima u skrbi za starije osobe. GeroS/CEZIH objedinjavanjem gerontološko javnozdravstvenih pokazatelja značajno utječe na analizu i evaluaciju podataka o ishodima liječenja, izradbu gerontoloških i gerijatrijskih normi te na racionalizaciju rastuće gerijatrijske zdravstvene potrošnje. Značenje je u dobivanju sinergijskih smjernica iz procesa pružanja zdravstvene i socijalne skrbi za starije kao i na unapređenju kvalitete zdravstvenih usluga i zaštite zdravlja za gerontološke osiguranike i gerijatrijske bolesnike kroz mogućnosti: 

 1. detekcije gerontoloških problema i gerontoloških poteškoća u zdravstvenoj skrbi za starije osobe poveznicom kroz zdravstveni i socijalni sustav;

 2. redovite „revizije“ liste lijekova koju koristi gerijatrijski bolesnik/dio je ostvaren u panelu CEZIH-a za gerijatrijske osiguranike koji koriste više od tri lijeka;

 3. nedupliciranje i diferencijaciju zdravstvenih postupaka praćenih determinanti o gerontološkom osiguraniku i gerijatrijskom bolesniku;

 4. signalizacije o prvobitnom i preventivnom pregledu starije osobe kod liječnika opće/obiteljske medicine u primjeni primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije za starije;

 5. uspostavljanja prehrambeno gerontoloških normi/smjernica za starije osobe u domovima za starije i izvan institucijskoj skrbi (gerontološkim centrima);

 6. dolaska do pravovaljanih informacija/pokazateljima o raspoloživim kapacitetima stacionara domova za gerijatrijske bolesnike/premještaj iz dugotrajnog (produženog) bolničkog liječenja, psiho-gerijatrijskih odjela (dnevni boravak za Alzheimerove bolesnike u domovima za starije);

 7. racionalizacije radnog vremena stručnjaka različitih profila u interdisciplinarnom gerontološkom timu u skrbi za starije (uključuje mobilni tim gerontostomatologa, gerontokineziologa do gerontonutricionista);

 8. racionalizacije u vidu poveznice s rehabilitacijom starijih osoba koja se odnosi na fizikalnu terapiju u kući, u gerontološkom centru, dnevnim bolnicama i dnevnim boravcima za starije;

 9. lakšeg odabira geronto-tehnoloških pomagala (e-pomagala) u primjeni radioterapijskih mjera i postupaka u zaštiti zdravlja starijih osoba;

 10. izradbe fokusiranih gerontološko javnozdravstvenih programa i mjera na osnovi gerontološko javnozdravstvenih pokazatelja;

 11. vođenja standardizirane sestrinske dokumentacije Programa četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege;

 12. trajne edukacije iz gerontologije, gerijatrije i gerijatrijske zdravstvene njege;

 13. korekcije i unapređenja postojećih gerontoloških i gerijatrijskih standarda i normativa;

 14. racionalizacije i planiranja zdravstvenog/medicinskog turizma hrvatskih i europskih gerontoloških osiguranika;

 15. racionalizacije zdravstvene zaštite za starije osobe te objektivizacije zdravstvenog stanja i funkcionalne onesposobljenost  gerijatrijskog bolesnika u potrebi za palijativno gerijatrijskom skrbi;

 16. racionalizacije primarne zdravstvene zaštite, sekundarne zdravstvene zaštite putem bolnica za dugotrajno liječenje te dnevnih bolnica za starije te psihogerijatrijskih i palijativnogerijatrijskih  postelja do tercijarne razine u praćenju gerijatrijskih determinanti značajnih za ishod liječenja i primjenu primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije za starije u odnosu na nepotrebne medikalizacije, hospitalizacije i invazivne pretrage gerijatrijskih bolesnika.

Značajno je za istaknuti kako je u Motovunu prezentiran i SELFIE EU projekt u sklopu kojega je Hrvatska odabrana zbog projekta GeroS/CEZIH i palijativne skrbi, a koji je prezentirala dr. sc. Mirjana Huić iz Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Cjelokupnom informatizacijom procesa koji su uključeni u zdravstvenoj skrbi za gerontološke osiguranike i gerijatrijske bolesnike ubrzao bi se proces učinkovitog pružanja zdravstvenih usluga u zaštiti zdravlja starijih, s praćenim ishodima liječenja upravo zahvaljujući dostupnosti potrebnih informacija u realnom vremenu gerontološkog i gerijatrijskog liječenja, rehabilitacije i primjerene gerijatrijske zdravstvene njege. 

Pripremile: dr. Ivana Popek, Manuela Maltarić, mag. nutr., Marica Lukić, dipl. med. techn., Referentni centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“