Povijest Zavoda

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ već je 70 godina vjerni voditelj i pratitelj građana grada Zagreba na putu ostvarenja zdravlja kao „stanja potpunoga tjelesnog, duševnog i društvenog blagostanja, a ne samo odsutnosti bolesti i iznemoglosti“. Danas zapošljava 447 stručnjaka različitih profila.

Osnovan je 1949. godine pod nazivom Higijenski zavod, a djelovao je kao stručna i istraživačka ustanova za sva pitanja s područja higijene i preventivne medicine.

Godine 1961. Narodni odbor grada Zagreba donosi rješenje o Zavodu za zaštitu zdravlja grada Zagreba. Tom odlukom Higijenski zavod proglašen je samostalnom zdravstvenom ustanovom koja djeluje kao samostalna ustanova organizirana na načelima društvenog samoupravljanja.

Zadatak je Zavoda, kako stoji u toj odluci, da organizira i provodi preventivnu zdravstvenu službu, unaprjeđuje javnu higijenu, proučava probleme s područja komunalne, industrijske i prehrambene higijene, usklađuje rad zdravstvenih ustanova na  području grada radi provođenja općih zdravstvenih mjera i akcija za zaštitu narodnog zdravlja, pruža stručnu pomoć u provođenju preventivnih mjera i da daje metodske upute zdravstvenim ustanovama, proučava i sprečava zarazne bolesti i epidemije te bolesti koje nastaju zbog nehigijenskih uvjeta života. Nadalje, zadatak Zavoda je da proučava probleme zdravstvene zaštite majki, dojenčadi, predškolske i školske djece i mladeži, proučava probleme socijalnih bolesti, organizira rad na zdravstvenom prosvjećivanju i sudjeluje u njemu te prikuplja, obrađuje i analizira podatke zdravstvene statistike.

Godine 1994. Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba mijenja ime u Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, 2008. godine u Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, a 2014. godine u Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”.

Naša je vizija, kao jednog od centara medicinske izvrsnosti u Republici Hrvatskoj, biti najbolja javnozdravstvena ustanova u široj regiji, a naša misija očituje se u pružanju usluga iz područja javnoga zdravstva, poštujući pritom najviše standarde društveno odgovornoga ponašanja i znanstveno utemeljenih spoznaja te nudeći korisnicima pouzdanost i kvalitetu po načelima zdravstvene izvrsnosti.

Danas smo vodeća ustanova u praksi i uslugama sustava javnog zdravstva Republike Hrvatske. Djelatnosti Zavoda su javno zdravstvo, epidemiologija, zdravstvena ekologija i zaštita okoliša, klinička mikrobiologija, školska i sveučilišna medicina, javnozdravstvena gerontologija, prevencija ovisnosti i zaštita mentalnoga zdravlja. Zavod je ujedno i nastavna baza Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zdravstvenog veleučilišta Zagreb. Suradna smo ustanova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Veleučilišta Velika Gorica i Zdravstvenog učilišta Zagreb i drugih pa tako uspješno obnašamo svoju obrazovnu ulogu u zajednici. Istaknut je i međunarodni sporazum sa Sveučilištem Alma Mater iz Salzburga, Podružnicom Sveučilišta u Mariboru, za gerontološko javnozdravstvenu djelatnost na državnoj razini. S navedenim visokoobrazovnim ustanovama Zavod surađuje i na ERASMUS i HORIZON 2020 programima. Najviše smo ocijenjena zdravstvena ustanova od strane Hrvatske agencije za znanost i obrazovanje, čemu u prilog govori i činjenica da je u 2018. godini u Zavodu objavljen 191 znanstveni i stručni rad.

Zavod ima uspostavljenu suradnju s vodećim javnozdravstvenim i znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo, Institut za medicinska istraživanja, Hrvatski veterinarski institut, Institut Ruđer Bošković, Državni hidrometeorološki zavod i dr., centralnoj i jugoistočnoj Europi (Slovenija, Austrija, Njemačka, Makedonija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora), ali i sa Sveučilištem u Bocvani i Gradom Kinshasom, DR Kongo.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ prepoznat je u svojim naporima za svrstavanje u centre izvrsnosti. S ponosom nosimo naziv referentnih centara Ministarstva zdravstva i to u području zaštite zdravlja starijih osoba, bjesnoće, farmakoepidemiologije, ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i dijagnostike spolno prenosivih bolesti. Godine 2013. Ministarstvo poljoprivrede ovlastilo je Službu za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Referentnim laboratorijem za mikotoksine u hrani i hrani za životinje, 2014. godine Referentnim laboratorijem za provedbu analiza za utvrđivanje patvorenosti meda, a 2019. Laboratorijem za pesticide u hrani biljnog podrijetla za pesticide u voću i povrću, žitaricama te ispitivanje pesticida pojedinačnim metodama, čime je Zavod otvorio put za suradnju i umrežavanje s europskim referentnim centrima u sustavu sigurnosti hrane.

Među najznačajnijim projektima koje Zavod provodi ističu se: formiranje Mreže za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane jugoistočne Europe, Oznaka kontrolirane kvalitete, Centar za sigurnost i kvalitetu hrane, GeroS - sustav za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba te funkcionalne sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika, neodvojivo povezan s nacionalnim zdravstvenim sustavom CEZIH, Model prehrambeno-gerontoloških normi za jelovnike u domu za starije i gerontološkom centru, Postupnik za rano otkrivanje Alzheimerove bolesti, Peludna prognoza - inovativna mobilna aplikacija namijenjena oboljelima od alergija, koju je razvio Portal PLIVAzdravlje u suradnji sa Zavodom, Eko-škola u okviru sustava upravljanja okolišem ISO 14 001 i dr.

S obzirom na to da u Hrvatskoj trenutno nije moguće znanstveno utemeljenom metodom utvrditi izvornost hrane čiji sastav i kvalitetu nužno određuje zemljopisno podrijetlo, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u suradnji s partnerom, Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, osmislio je projekt „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“. U okviru projekta provodit će se znanstvena istraživanja i analitički postupci sa svrhom utvrđivanja izvornosti određenog proizvoda/hrane, a u skladu s prioritetima postavljenim od strane Europske komisije. Ovaj je projekt, vrijedan 63 milijuna kuna, sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a u budućnosti planiramo da isti preraste ne samo u nacionalni, nego i regionalni centar.

Grad Zagreb ulaže velike napore u očuvanju i unaprjeđenju stanja okoliša i održivog razvoja te u unaprjeđenju zdravlja i dobrobiti svih građana i budućih generacija pa slijedom toga i Zavod provodi niz ispitivanja i kontinuirano praćenje (monitoring) zdravstvene ispravnosti okolišnih čimbenika u svrhu procjene utjecaja na zdravlje ljudi te stanje okoliša. Projekt Ekološka karta Grada Zagreba osnova je u uspostavljanju ravnoteže između kvalitete životne sredine, zdravlja i životnih navika građana te prostorno – funkcionalne strukture grada.

Jedna od najznačajnijih javnozdravstvenih aktivnosti Zavoda jest upravo inicijativa za osnivanje Mreže za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane jugoistočne Europe (SEEN-FSQC), prve europske organizirane skupine javnozdravstvenih, nastavnih i znanstvenih ustanova, fakulteta i laboratorija. 

Mreža je nevladina organizacija koja okuplja regionalne zavode, odnosno institute za javno zdravlje, fakultete koji na bilo koji način sudjeluju u obrazovanju kadrova i u procesu proizvodnje i distribucije hrane, znanstvene institute te privatne laboratorije iz Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Slovenije i Republike Srbije. 

Zadaća Mreže je osigurati jedinstvene standarde navedenih zemalja jugoistočne Europe, ali istovremeno pomoći i domicilnim proizvođačima hrane da budu konkurentniji, kako na domaćim, tako i na stranim tržištima te zajednički djelovati na nacionalnu legislativu pojedinih zemalja, kako bi ta kontrola doista bila neovisna, a ekspertize koje se šalju u cijelosti ujednačene. Nadalje, zadaća Mreže je koordinacija i osmišljavanje EU projekata, prije svega oslanjajući se na sredstva Fonda za regionalni razvoj, kao i suradnja na ERASMUS + i HORIZONT 2020 programima.

Osnovni razlozi osnivanja Mreže potaknuti su jačanjem potrebe za osiguranjem standardizacije, poticaja testiranja i inspekcijskog nadzora kao potpornog pristupa te menadžmenta kvalitete (akreditacije i certifikacije), kao osnove poslovanja u području sigurnosti hrane. Svrha formiranja SEEN FSQC Mreže promocija je kulture sigurnosti hrane prilikom proizvodnje i plasmana kao osnovnog kodeksa ponašanja svih dionika, ujednačavanje legislative iz područja sigurnosti, kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane te promocija preventivnih analiza tijekom proizvodnje i plasmana proizvoda. Planirane aktivnosti Mreže promišljeni su odgovor struke u skladu s aktualnim potrebama tržišta i jačanja svijesti na razini populacije o potrebi samokontrole kao najsigurnije, najetičnije i najjeftinije konačne opcije.

Tradicija i značaj javnozdravstvenih institucija na području jugoistočne Europe predstavljaju ključan potencijal u jačanju udružene uloge regionalnih zavoda za javno zdravstvo, ali i drugih institucija i laboratorija koji se bave sigurnošću hrane i razvoju njihovih kapaciteta. Umrežavanje lidera struke omogućuje jasnije postavljanje uvjeta za standardizaciju javnozdravstvenih postupanja u ovoj prekograničnoj regiji Europe te daje visoki doprinos u razmjeni znanja, edukaciji i pomoći donositeljima odluka.

I na kraju, ne manje važno, Zavod kontinuirano provodi niz javnozdravstvenih akcija, zajedno sa drugim važnim dionicima, među kojima ističemo: Navike promijeni i zdravlje pokreni, na Sljemenu i u Maksimiru, humanitarni Zumbathon „Muškarci plešu za žene“, na krovu Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, Maksimirski Minus Zwei Cener – najljepšu utrku grada Zagreba u Parku Maksimir i mnoge druge.