Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15) ima za cilj omogućiti pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na informaciju slijedom Zakona ostvaruje se podnošenjem zahtjeva putem potpuno ispunjenog Obrasca zahtjeva za pristup informacijama. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

 • pisanim putem na adresu: Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb;
 • elektroničkim putem na adresu: pristupinfo@stampar.hr;
 • na broj telefaksa: 01 64 14 006;
 • osobno u Pisarnici Zavoda radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati. 

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama;
 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
 • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev;
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Službenica za informiranje Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ je Virginia Ferenčina, dipl. nov.

Telefon: 01 46 96 344
Telefaks: 01 64 14 006
E-mail: pristupinfo@stampar.hr

Za zamjenika službenika za informiranje za vrijeme korištenja godišnjih odmora, bolovanja i druge spriječenosti za rad određuje se Suzana Vukomanović, dipl. iur., voditeljica Službe za ljudske potencijale, pravne i opće poslove.. 

Naknada za pristup informacijama

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Zavod ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. navedenog Zakona, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade propisao je Povjerenik za informiranje (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html). 

Ponovna uporaba informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati: 

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište;
 • informacije koje podnositelj želi ponovno upotrijebiti;
 • oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija;
 • svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 85/2015): 

(1) Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.

(2) U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.

(3) Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.

(4) Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.

(5) Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.

(6) Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

 

Obrasci

Obrazac - zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Obrazac - zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Žalba protiv rješenja ponovne uporabe informacija

Žalba protiv rješenja pristupa informacijama

Žalba šutnja uprave - ponovna uporaba informacija

Žalba šutnja uprave - pristup informacijama

 

Izvješće o provedbi ZOPPI

Godišnje izvješće o provedbi ZOPPI za 2015. godinu (pdf)

Godišnje izvješće o provedbi ZOPPI za 2016. godinu (pdf)

Godišnje izvješće o provedbi ZOPPI za 2016. godinu (csv)

Godišnje izvješće o provedbi ZOPPI za 2017. godinu (pdf)

Godišnje izvješće o provedbi ZOPPI za 2017. godinu (csv)

Godišnje izvješće o provedbi ZOPPI za 2018. godinu (pdf)

Godišnje izvješće o provedbi ZOPPI za 2018. godinu (xml)

Godišnje izvješće o provedbi ZOPPI za 2019. godinu (pdf)

Godišnje izvješće o provedbi ZOPPI za 2019. godinu (csv)

Godišnje izvješće o provedbi ZOPPI za 2020. godinu (pdf)

Godišnje izvješće o provedbi ZOPPI za 2020. godinu (csv)

Poveznice

Povjerenik za informiranje RH

Središnji katalog službenih dokumenata RH

Središnji državni portal

Agencija za zaštitu osobnih podataka