Stručna mišljenja

 

  • zdravstvena procjena rizika;

  • procjena utjecaja čimbenika iz okoliša (hrane, vode, zraka, tla, otpada i dr.) na ljudsko zdravlje;

  • izdavanje zdravstvenih certifikata za hranu i predmete opće uporabe na temelju analitičkih izvješća;

  • izrada stručnog mišljenja prije realizacije projekata (na pojedinačnoj, lokalnoj ili nacionalnoj razini) s mogućim utjecajem na zdravlje i

  • potpora nadležnim institucijama u donošenju odluka vezano uz mogući utjecaj čimbenika iz okoliša na zdravlje pojedinaca ili zajednice.