Tribina
22.07.2021
204. Gerontološka tribina
Image
img_3892.jpeg
Vrijeme održavanja:

Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu(2014.-2016.g./popisna 2011.g.)

U organizaciji Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar'', Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora, u Staroj gradskoj vijećnici Grada Zagreba dana 10. listopada 2017. godine održana je 204. Gerontološka tribina – Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu (2014.-2016.g./popisna 2011.g.) povodom Međunarodnog dana starijih osoba te promocije 10. gerontološke knjige Referentnog centra MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba.

Značaj gerontološke tribine u cjelovitoj i sveobuhvatnoj skrbi za starije osobe još jednom je potvrđen velikim zanimanjem stručnjaka različitih profesija iz područja zdravstvene i socijalne skrbi za starije građane Grad Zagreba.

Skup su uvodnim riječima pozdravili ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar'' Zvonimir Šostar, dr.med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo doc.dr.sc.prim. Krunoslav Capak, dr.med., u ime gradonačelnika Grada Zagreba pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo dr.sc. Vjekoslav Jeleč, dr.med. te Sanja Predavec, dr.med. voditeljica Službe za primarnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici Ministarstva zdravstva koja je okupljenom auditoriju svojim izlaganjem istaknula ulogu Referentnog centra MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba u formiranju svijesti o zajedničkoj odgovornosti svih glavnih dionika društva u formiranju politike starenja.

Doc.dr.sc. Spomenka Tomek-Roksandić, prim.dr.med. otvorila je raspravu izlaganjem na temu ''Unapređenje procesa skrbi za starije – Policy Perspektive'' kojima bi se promicalo aktivno starenje kao središnji koncept i operativni pristup u nacionalnim i regionalnim politikama za starenje u svrhu osiguravanja održivog društva za sve dobne skupine.

Voditelj odjela za zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med. govorio je na temu ''Funkcionalne onesposobljenosti osoba starije životne dobi u Hrvatskoj'' kojoj su bolesti najčešći uzrok što upućuje na nužnost unapređenja zdravstvene prevencije od najranije dobi s ciljem sprečavanja rizičnih faktora za pojavu kroničnih nezaraznih bolesti u zreloj dobi te na potrebu za jačanjem i razvojem  geroprofilaktičkih mjera primarne, sekundarne i tercijarne prevencije kojima se nastoji unaprijediti zdravlje i očuvati funkcionalnu sposobnost i u dubokoj starosti.

Samu publikaciju ''Gerontološko-javnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu (2014.-2016.g./popisna 2011.g.)'' i njezin edukativni značaj za područje gerontologije i gerijatrije predstavio je voditelj Službe za janvozdravstvenu gerontologiju NZJZ ''Dr. Andrija Štampar'' izv.prof.dr.sc. Branko Kolarić, dr.med.

Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Romana Galić, univ.spec.act.soc., predstavila je Zagrebački model skrbi za starije osobe kojem je cilj osigurati inkluziju i aktivni život u svim segmentima starosti te lokalnu zajednicu prilagoditi potrebama osoba starije životne dobi.

Dr.sc. Mario Trošelj, dr.med. ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo predstavio je Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite kao informatičko rješenje unutar novorazvijene platforme za upravljanje registrima kao okosnice Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava s ciljem unapređenje procesa upravljanja resursima, podatkovnih usklađivanja i povezivanja s postojećim IT sustavima koji se koriste u zdravstvu te stvaranja jednog dijeljenog resursa kojeg ažuriraju i koriste svi relevantni dionici skrb za starije osobe.

Voditeljica Odsjeka za Gerijatrijsku zdravstvenu njegu Marica Lukić, dipl. med. techn. svojim izlaganjem istaknula je ''Značenje programa četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i kategorijskim postupnikom u domu za starije osobe''.

Na ovo izlaganje nadovezale su se Dalma Sajko, dipl.med.techn. izlaganjem koje je izradila u suradnji sa Stelom Mravak, mag.oec., i Ivanom Popek, dr.med. o rezultatima Upitnika o praćenju pokazatelja kvalitete u domovima za starije osobe, te Iva Jelačić, mag.act.soc. izlaganjem na temu ''Iskustva multidisciplinarnosti, interdisciplinarnosti i transdisciplinarnosti tijekom volontiranja u Centru za zdravstvenu gerontologiju NZJZ Dr. Andrija Štampar'' i važnosti okupljanje svih relevantnih znanosti i struka, poticanje njihova dijaloga, suradnje i objedinjavanja njihovih različitosti u jedinstveno gledište u svrhu pružanja primjerene, svrhovite i pravodobne skrbi starijim osobama.

Izlaganje doc.dr.sc.Nada Tomasović Mrčela, dr.med. odnosilo se na primjenu geroprofilaktičkih mjera primarne, sekundarne tercijarne i kvartarne prevencije za starije osobe  u svrhu provedbe programa zdravog aktivnog i produktivnog starenja, te na važnost procesa informatizacije koji povezuje sve sudionike u zaštiti zdravlja starijih osoba putem GeroS-a/CEZIH koji omogućuje učinkovito praćenje, utvrđivanje i evaluaciju gerontološko-javnozdravstvenih  pokazatelja neophodnih za izradbu geroprofilaktičkih programa u zaštiti zdravlja starijih osoba.

Tribina je završila izlaganjem dr.sc. Mirjane Huić, dr.med. iz Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi kojim je predstavila SELFIE* Projekt integrirane skrbi (Obzor 2020) čiji cilj je racionalizacija i poboljšanje kvalitete kronične skrbi bolesnika s multimorbiditetom.