Odjel za razvoj i provedbu gerontoloških programa

 • Voditelj odjela:
 • prof.prim.dr.sc.Branko Kolarić,dr.med.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 164
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 016
 • E-mail:
 • javnozdravstvena.gerontologija@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Gerontološko - javnozdravstvena djelatnost obuhvaća redovita četiri područja:

 1. Praćenje, proučavanje, evaluacija, planiranje, projekcija te izvještavanje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj sposobnosti starijih osoba u ranijoj (65 do 74 godine), srednjoj (75 do 84 godina) i dubokoj starosti (85 i više godina) u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi.

 2. Koordinacija, stručno-metodološka pomoć, instruktaža, edukacija i reedukacija provoditelja/suprovoditelja zaštite zdravlja i zdravstvene zaštite starijih u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije; trajna edukacija iz gerontologije, gerijatrije i gerijatrijske zdravstvene njege putem gerontoloških tribina, gerontoloških tečajeva, škola, radionica, stvaraonica, kongresa i simpozija interdisciplinarnim gerontološkim pristupom;

 3. Izrada, evaluacija, planiranje, predlaganje Programa/normi zdravstvenih mjera i postupaka u zaštiti zdravlja starijih i Programa osnovnih geroprofilaktičnih mjera primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije s vodičem uputa za aktivno zdravo i produktivno starenje te izrada gerontološko-javnozdravstvenih normi i smjernica;

 4. Znanstveno-istraživačka i publicistička gerontološko-javnozdravstvena djelatnost.

 

 

 

Unutar Odjela obavljaju se slijedeće grupe poslova:

 • Poslovi razvoja geroprofilaktičkih programa na primarnoj, sekundarnoj, tercijarnoj, kvartarnoj razini prevencije: izrade gerontološko-gerijatrijskih normi i algoritama, osobito geroprofilaktičnog programa aktivnog starenja. Pružanje stručno-metodološke pomoći i edukacija provoditelja zaštite zdravlja starijih ljudi. Izrada prijedloga programa gerontoservisa (gerontodomaćica) u lokalnoj zajednici. Provođenje znanstveno-istraživačke i publicističke gerontološko-javnozdravstvene djelatnosti (četvrto područje redovite gerontološko-javnozdravstvene djelatnosti). Analiza podataka i predlaganje unapređenja programa rada gerontoloških centara, gerijatrijskih bolnica i ustanova za dugotrajno liječenje, uključujući gerijatrijske i psihogerijatrijske te palijativnogerijatrijske odjele.

 

 • Poslovi razvoja programa promocije aktivnog i zdravog starenja:  izrada gerontološko-javnozdravstvenih programa, smjernica i uputa za aktivno i zdravo starenje. Izrada i distribucija edukativnog materijala za aktivno i zdravo starenje za opću populaciju i ciljane populacijske grupe. Razvoj programa pravilne prehrane starijih osoba (gerontonutricionizam), zaštite oralnog zdravlja starijih osoba (gerontostomatologija), zaštite mentalnog zdravlja te sprečavanje te suzbijanje stigmatizacije i diskriminacije starijih osoba (ageism). Poslovi edukacije edukatora u županijskim zavodima za javno zdravstvo, domovima za starije i gerontološkim centrima te ostalim ustanovama/udrugama koje provode programe aktivnog zdravog starenja. Razvoj i provođenje programa skrbi za mentalno i fizičko zdravlje formalnih i neformalnih njegovatelja osoba starije životne dobi.