Novost 21.04.2020
Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju i zraka u Gradu Zagrebu tijekom epidemije COVID-19
Image
Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju i zraka u Gradu Zagrebu tijekom epidemije COVID-19

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju korona virusa pandemijom 11. ožujka 2020. Kako bi se osiguralo funkcioniranje društva u cjelini, i u slučaju daljnjeg širenja epidemije koronavirusa, važno je osigurati kontinuiranu isporuku zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju. Domaćinstva, zdravstvene ustanove, bolnice i prehrambena industrija, jako su osjetljivi na poremećaje u vodoopskrbi. Osiguranje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i osiguravanje higijenskih uvjeta od temeljne su važnosti za zaštitu zdravlja ljudi tijekom pojave epidemije zarazne bolesti, pa tako i epidemije COVID-19.

U preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. ožujka 2020. godine upućenim županijskim zavodima za javno zdravstvo i Grada Zagreba i javnim isporučiteljima vodnih usluga istaknuto je da je u ovoj kriznoj situaciji važno osigurati kontinuiranu isporuku zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju, uključujući obveznu provedbu mjera dezinfekcije vode s rezidualnim učinkom. Istaknuta je važnost kontinuiranog praćenja kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustavima javne vodoopskrbe, kako od strane nadležnih zavoda za javno zdravstvo u okviru državnog monitoringa, tako i okviru monitoringa kojeg provode javni  isporučitelji vodnih usluga putem internih kontrola.

Uz ranije navedene preporuke, Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, osnovano na temelju članka 12. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20), u skladu s odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i strožim mjerama kretanja unutar Republike Hrvatske te analizirajući uz ostalo i najnovije preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) izdane povodom Svjetskog dana voda, na telefonskoj sjednici održanoj 23. ožujka 2020. godine donijelo je dodatne preporuke javnim isporučiteljima vodnih usluga i županijskim zavodima za javno zdravstvo i Grada Zagreba.

Javnim isporučiteljima vodnih usluga daju se sljedeće preporuke:
  • nastaviti provođenje mjera dezinfekcije vode u skladu s dosadašnjim postupcima prema utvrđenim planovima sigurnosti vode, odnosno važećim HACCP planovima;

  • nastaviti provođenje internih analiza sukladno propisima RH i internim procedurama.

Županijskim zavodima za javno zdravstvo i Grada Zagreba daju se sljedeće preporuke:

  • usredotočiti se na provedbu redovitog monitoringa

  • preporuča se uzorkovanje radi potrebe provedbe revizijskog monitoringa ukoliko za to postoji mogućnost, odnosno prema potrebi uzorkovati samo na one dodatne pokazatelje koji su relevantni za pojedini distribucijski sustav u smislu dokazivanja da se ispitivanim sustavom javne vodoopskrbe isporučuje zdravstveno ispravna voda za ljudsku potrošnju;

  • prilikom ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode u objektima koji će se prenamijeniti za karantenu i/ili druge potrebe prema nalogu Nacionalnog stožera civilne zaštite i/ili drugih nadležnih institucija i organizacija Republike Hrvatske nije potrebno provoditi analizu vode na ugljikovodike, već samo na parametre skupine A;

  • prema epidemiološkoj procjeni u nekim od prenamijenjenih objekata provesti analizu na određivanje Legioenella.

Najnoviji dokument WHO-a koji se odnosi na upravljanje vodom i sanitacijom u vezi s COVID-19 (https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19), naglašava da nisu potrebne dodatne mjere prevencije i kontrole u usporedbi s onim što je već navedeno u Smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju, na kojima se zasnivaju propisi i načini upravljanja vodom za ljudsku potrošnju u Europi, pa tako i u RH.

Isporuka zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju u RH i u trenutnoj kriznoj situaciji neometano se odvija, sukladno važećim zakonskim propisima. Voda iz slavine je zdravstveno ispravna i sigurna od rizika prijenosa COVID-19 te nema zdravstvenih razloga koji bi potrošače trebali navesti da pribjegavaju flaširanoj vodi ili drugim napitcima.

Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Grada Zagreba provodi se temeljem Ugovora sklopljenog između Gradskog ureda za zdravstvo i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) izvršitelj monitoringa je Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Monitoring vode za ljudsku potrošnju od posebnog je značaja kod javnih vodoopskrbnih sustava zbog činjenice da zdravlje velikog broja ljudi izravno ili neizravno ovisi o zdravstvenoj ispravnosti vode iz takvih sustava. Programom monitoringa na cjelovit način obuhvaćen je kompletan sustav vodoopskrbe Grada Zagreba i omogućeno je sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, identificiranje osjetljivosti sustava i potencijalnih opasnosti. Program monitoringa izrađen je u skladu s važećom zakonskom regulativom, Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20) i obuhvaća kontrolu zdravstvene ispravnosti vode iz centralnog vodoopskrbnog sustava i lokalnih vodovoda na području Grada Zagreba.

Program monitoringa provodi se kontinuirano, ravnomjerno, planirano, tijekom cijele godine u svim gradskim četvrtima i obuhvaća hidrante razvodne mreže, zbirne hidrante, vodospreme i slavine javnih objekata, a svrha provođenja istog je dobivanje osnovnih podataka o senzorskim, fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim parametrima sukladnosti vode za ljudsku potrošnju. S obzirom na novonastalu situaciju, pojavu epidemije te u skladu s tim, donošenje odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite o zatvaranju objekata kao što su dječji vrtići i osnovne škole te ostalih ustanova sličnog tipa, plan monitoringa je u određenoj mjeri izmijenjen. Kako u ovom trenutku nije moguće uzimati uzorke u navedenim objektima, Gradski ured za zdravstvo i NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ dogovorili su da se monitoring vode pojačano provodi na mjestima razvodne mreže, kao što su hidranti i zbirni hidranti, dok će se voda iz slavina potrošača uzimati kada to bude moguće, odnosno kada na snazi više ne budu mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Na temelju do sada dobivenih rezultata analiza zaključujemo da je voda za ljudsku potrošnju centralnog javnog vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba zdravstveno ispravna prema propisanim uvjetima Pravilnika, a navedeni rezultati upućuju na važnost redovitog održavanja i kontrole sustava javne vodoopskrbe u cilju otkrivanja i prevencije zagađenja, ali i utvrđivanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju koja je na raspolaganju korisnicima.

Dio stanovništva RH, pa tako i Grada Zagreba vodom se opskrbljuje iz tzv. lokalnih vodovoda. Lokalni vodovodi s javno-zdravstvenog aspekta predstavljaju najveći rizik jer se voda potrošačima isporučuje bez ikakve obrade, a često i bez dezinfekcije. Stoga je važno istaknuti da je voda iz lokalnih vodoopskrbnih sustava često zdravstveno neispravna i nije siguran način vodoopskrbe nikada, pa niti sada, u ovoj kriznoj situaciji.

Pored zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju, na ljudsko zdravlje značajno utječe i kvaliteta zraka koji udišemo. Mjere izolacije koje su provele mnoge europske zemlje, uključujući i Hrvatsku, kako bi zaustavile širenje bolesti COVID – 19 dovele su do naglog smanjenja gospodarskih aktivnosti, uključujući pad cestovnog prometa u mnogim gradovima.

U Gradu Zagrebu, od početka uvođenja mjera stroge izolacije, zabilježen je značajan pad koncentracija dušikovog dioksida (NO2) u zraku. Iako bi se mogao očekivati i pad sitnih lebdećih čestica PM2,5, značajno smanjenje još nije moguće primijetiti. To je vjerojatno zbog činjenice da su glavni izvori PM2,5 raznovrsni, dok je glavni izvor dušikovog dioksida (NO2) cestovni promet.

U prvih tjedan dana od početka mjera izolacije izazvanih koronavirusom razina dušikova dioksida (NO2) smanjila se za čak 70%, a popuštanjem mjera došlo je opet do blagog povećanja koncentracija, tako da smo sada na oko 50% uobičajenih koncentracija u Gradu Zagrebu. Ovaj pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka posljedica je  pridržavanja protuepidemijskih mjera na razini Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

usporedba koncentracija

 

satne koncentracije

 

Napisali:

dr. sc. Sonja Tolić, dipl. ing., Voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda

Marko Marić, dipl.ing. el,, Voditelj Laboratorija za zrak, buku i ostale mikroklimatske uvjete, Odjel za životni i radni okoliš